Samorządowe Kolegia Odwoławcze, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.)), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie rozpatruje sprawy z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • podatków i opłat lokalnych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • oświaty,
 • działalności gospodarczej,
 • geologii, złóż kopalin,
 • gospodarki i zarządzania drogami,
 • komunikacji, drogownictwa, transportu,
 • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • korzystania z wód,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • gospodarki leśnej,
 • organizacji imprez masowych,
 • dostępu do informacji publicznej,
 • egzekucji administracyjnej,
 • ochrony przyrody i ochrony zwierząt.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie rozstrzyga spory związane z opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 maj 2023 13:30 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 marzec 2024 11:08 Administrator