Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 180) akceptowalne formaty załączników to: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .rar, .7z

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 57) wymiana korespondencji w formie dokumentów elektronicznych między obywatelem a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Korespondencja kierowana do Kolegium musi być uwierzytelniona podpisem elektronicznym – za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie prowadzi Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /19ikth59ks/SkrytkaESP

Kliknij aby przejść do Elektronicznej Skrzynki Podawczej

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Kolegium niezbędne jest:

  • Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego.

  • Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).

  • Usługa profilu zaufanego jest usługą bezpłatną.

  • Wypełnienie na platformie ePUAP formularza umożliwiającego złożenie podania do Kolegium.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 4,5 MB.

Otrzymanie dokumentu elektronicznego przez Kolegium potwierdzane jest wysłaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Wnoszenie do Kolegium dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych

Dokument elektroniczny oraz każdy z załączników powinny być podpisane podpisem elektronicznym nadawcy - weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, bądź profilem zaufanym.

Informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację, w tym identyfikację z osobą wnoszącą. Dostarczony nośnik nie może zawierać złośliwego oprogramowania.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, dokumenty elektroniczne nie zostaną przyjęte.

Kolegium przyjmuje następujące typy nośników danych:

  1. dysk CD (CD-R, CD-RW) lub DVD (DVD-R, DVD-RW),
  2. pamięć flash,
  3. dysk USB.

Kontakt z Kolegium za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej

Podania wnoszone za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres poczty elektronicznej Kolegium:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nie wywołują skutków procesowych, nie są bowiem dokumentami elektronicznymi. Podania skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Stanowią one jedynie elektroniczną formę kontaktu obywatela z Kolegium (podobnie jak kontakt telefoniczny), który odbywa się poza postępowaniem administracyjnym.

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Wyjątek od powyższej zasady stanowią wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które mogą być składane na adres poczty elektronicznej Kolegium bez konieczności korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 maj 2023 14:21 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 marzec 2024 11:25 Administrator