1. Sprawy załatwia się według kolejności wpływu w ramach następujących działów przedmiotowych:
  1. podatki i opłaty lokalne; gospodarka i zarządzanie drogami; zajęcie pasa drogowego; komunikacja, drogownictwo i transport; ewidencja i rejestracja pojazdów; pomoc społeczna.
   II zagospodarowanie przestrzenne; ochrona środowiska i gospodarka odpadami; geologia, złoża kopalin; pozwolenia wodnoprawne; gospodarka komunalna; inwestycje komunalne; pomoc społeczna.
  2. gospodarka nieruchomościami; dodatki mieszkaniowe; sprzedaż napojów alkoholowych; oświata; dostęp do informacji publicznej; działalność gospodarcza; pomoc społeczna.
 2. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu:
  1. 1 miesiąca (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a.);
  2. 2 miesięcy - sprawy podatkowe (art. 139 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa);
  3. 14 dni - sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej (art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 maj 2023 14:17 Administrator