Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
  • wybór członków komisji konkursowej,
  • przyjmowanie rocznej informacji o działalnosci kolegium,
  • wybór kandydatów na prezesa kolegium,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 maj 2023 13:50 Administrator